02-869-7017-9 [email protected]

เครื่องตัดผ้าแบนด์ไนฟ์ MITSUNA

BAND KNIFE CUTTING MACHINE

MITSUNA

เครื่องตัดผ้า BAND KNIFE

 

เครื่องตัดผ้าแบนไนท์ MITSUNA SPEC