มอเตอร์

มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์คลัช

มอเตอร์จักรเย็บ, พ้งเล็ก

มอเตอร์ไดเร็ค

มอเตอร์ไดเร็ค

GX-550

มอเตอร์เซอร์โว