02-869-7017-9 [email protected]

เครื่องตัดสาย HITECH NTK-100A

HITECH NTK-100A

เครื่องตัดสาย

 

คุณสมบัติ :

  • สั่งงานด้วยระบบดิจิตอล
  • กำหนดจำนวนชิ้นงานในการตัดได้
  • กำหนดความยาวของชิ้นงานในการตัดได้
  • กำหนดความเร็วในการตัดชิ้นงานได้
  • มีระบบป้องกันขอบชิ้นงานลุ่ย
  • แผงหน้าจอแสดงการนับจำนวนชิ้นงานในการตัด

 

NTK-100A