02-869-7017-9 [email protected]
จักรเย็บเข็มเดี่ยว MITSUNA LS-230H
MITSUNA LS-230H จักรเย็บเข็มเดี่ยว   เหมาะสำหรับ : 

  • งานหนาปานกลาง เน้นฝีเข็ม, ผ้าไวนิล, กระเป๋า

LS-230H